REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1. Zasady zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.2. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę.
1.3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
1.4. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.
1.5. Warunki płatności.
1.6. Zasady ochrony i politykę prywatności danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
1.7. Zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

5. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

5.1.Usługodawca – Servilo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 37/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364230; posiadająca NIP: 586-225-80-06.
5.2.Platforma Usługodawcy– platforma internetowa należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi. Aplikacja internetowa umieszczona jest pod adresem http://www.sterhr.pl
5.3.Użytkownik – przedstawiciel kadry zarządzającej z sektora MSP, korzystający z funkcjonalności platformy sterhr.pl. lub osoba przez niego wyznaczona do obsługi systemu sterhr.pl
5.4.Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
5.5.Usługobiorca – kadra zarządzająca z sektora MSP, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
5.6.Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
5.7.Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia konta Usługobiorcy.
5.8.Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach platformy Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać konto do zarządzania swoimi Usługami.
5.9.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
5.10.Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
5.11.Prefix - subdomena.

II. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili potwierdzenia linku aktywującego, wysyłanego automatycznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny.

2. Usługobiorca oświadcza, że:

2.1. Dane wprowadzone w systemie teleinformatycznym – w celu nawiązania i ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
2.2. Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.3. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu numeru prefix i hasła oznacza, iż Usługobiorca będący osobą fizyczną przystąpił do umowy osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną, a usługobiorca będący przedsiębiorcą przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Rozwiązanie umowy z Usługobiorcą następuje z dniem upływu okresu abonentowego. W przypadku nie przedłużenia abonamentu na kolejny okres, rozwiązanie umowy następuje w dniu następującym po upłynięciu terminu ważności konta.

5. Usługodawca ma prawo również prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

5.1. Naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.
5.2. Wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

1.1. Połączenie z siecią Internet.
1.2. Komputer z systemem MS Windows XP lub wyższym.
1.3. Program umożliwiający przeglądanie plików w formacie PDF, WORD, EXCEL.
1.4. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC.

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do platformy Usługodawcy po potwierdzeniu linku aktywacyjnego, wysyłanego automatycznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny.

4. Po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę, Usługobiorcy przekazane zostaną:

4.1. Prefix (subdomena).
4.2. Hasło.

Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

5. Po wykonaniu czynności rejestracyjnych usługobiorca obowiązany do wprowadzenia w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę wszystkich danych niezbędnych do nawiązania i ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w szczególności:

5.1. Nazwę / nazwisko i imię Usługobiorcy.
5.2. NIP / PESEL.
5.3. Adres siedziby / adres zameldowania na pobyt stały.
5.4. Adres do korespondencji.
5.5. Adresy elektroniczne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

2.1. Prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z usług. Usługodawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.
2.2. Wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
2.3. Personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie 2.2
2.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do funkcjonalności serwisu po upłynięciu terminu płatności za abonament wykupiony w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zrealizowania usługi Użytkownik na prośbę Administratora jest zobowiązany przedstawić dowód zapłaty za usługę. Administrator ma prawo podpisywania indywidualnych umów/porozumień z użytkownikami Platformy sterhr.pl, które będą określać indywidualne warunki płatności oraz wysokości opłat.
2.5. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

3. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

3.1. Kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
3.2. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Serwis sterhr.pl składa się z 9 modułów dostępnych dla kadry zarządzającej z sektora MSP:

1.1. Moduł kadry.
1.2. Moduł monitoring zatrudnienia.
1.3. Moduł rekrutacji.
1.4. Moduł rekrutacji ciągłej.
1.5. Moduł WRC (Webowa Rejestracja Czasu Pracy).
1.6. Moduł oceny pracowników.
1.7. Moduł płace.
1.8. Moduł e-learningu.
1.9. Moduł obiegówka.

2. Płatność za wykupiony okres abonamentowy realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU.

3. Administrator ma prawo swobodnie zmieniać zakres świadczonych usług oraz dokonywać zmian w Platformie, jakie uzna za stosowne.

4. Usługodawca ma prawo swobodnie dokonywać zmian w cenniku oraz w zakresie promocji wszystkich świadczonych usług.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

3.1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
3.2. Za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione są prawem dobra osób trzecich.
3.3. Utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
3.4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.).
3.5. Brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Usługobiorcę.
3.6. Nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Usługobiorcy oraz Użytkowników Platformy Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Usługodawcę.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Dane Usługobiorcy, wprowadzone przez Użytkownika do Platformy Usługodawcy, zawierające dane osobowe pracowników (takie jak adres elektroniczny, imię, nazwisko), dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej pracownika lub inne dane podane w trakcie korzystania z Usług, stanowią własność Usługobiorcy.

4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Platformy Usługodawcy. Na ochronę składają się w szczególności:

4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych – połączenie Usługobiorcy z Platformą Usługodawcy szyfrowane jest przy użyciu 256-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie może być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
4.2. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi, o których mowa w pkt. 2.
4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane wprowadzone przez Usługobiorcę, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Użytkownik ma możliwość przekazania Usługodawcy, za pośrednictwem formularza, swoich opinii na temat funkcjonowania Platformy. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Systemu, a podany przez Użytkownika adres elektroniczny jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu sterhr.pl - Servilo z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 37/5.

9.1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (presistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu przechowywania wartości liczbowej wykorzystywanej przez licznik odwiedzanych stron.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

3.1. Oznaczenie Usługobiorcy (nazwa firmy; imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację).
3.2. Prefix Platformy Usługodawcy, której reklamacja dotyczy.
3.3. Przedmiot reklamacji.
3.4. Okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za na adres poczty elektronicznej biuro@servilo.pl .

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Platformie Usługodawcy.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Systemie Usługodawcy.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

stopka UE